Energetický audit

Energetický audit obsahuje. zhodnocení stávajícího stavu spotřeby energií a navržení opatření k jeho odstranění a obsahuje zejména tyto části:

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDMĚTU AUDITU

  Jsou to informace, které jsou obsaženy v úvodu energetického auditu a zahrnují informace o zadavateli auditu, zpracovateli a co je předmětem energetického auditu.

 2. POPIS VÝCHOZÍHO STAVU

  Obsahuje informace o předmětu energetického auditu, energetických vstupech a výstupech vlastních energetických zdrojů a jejich rozvodech a také informace o významných spotřebičích energie.

 3. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU

  Je výstupem vycházejícího z údajů získaných v popisu stávajícího stavu budovy. Pro zhodnocení výchozího stavu se sestavuje energetická bilance výchozího stavu.

 4. NÁVRH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE

  V této části energetického auditu jsou obsaženy zcela konkrétní opatření vedoucí k úsporám energie. Každé navržené opatření obsahuje informace o výši investičních a provozních nákladech a prosté návratnosti.

 5. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ

  Výstupem ekonomického vyhodnocení návratnosti navrhovaných opatřeních je prostá doba návratnosti investice DN = I0 / CF, kde I0 jsou investiční náklady a CF roční. Dále je to stanovení reálné doby návratnosti, čisté součtové hodnoty PNV a vnitřní výnosové procento IRR.

 6. VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA DOPADU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  V této části energetického auditu se stanoví celkové snížení zátěže životního prostředí před a po navrhovaným opatřením a to pro každou z navržených variant. Hodnocení se zpracovává zejména pro tyto znečišťující látky: tuhé látky, SO2, NOx, Oxid uhelnatý, CxHy, Oxid uhličitý.